Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς σε μαγνητοσκόπηση

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017 09:54

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς σε μαγνητοσκόπηση

Πολύωρη συνεδρίαση με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη 

Παρακολουθείστε την 2η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σε μαγνητοσκόπηση 

Κάμερα: Γιάννης Παπαδάτος 

Τα θέματα της ημερήσιας

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της Πράξης : «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης Αργοστολίου».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

2. Έκτακτη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015 - 2016
ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Κατσιβέλης

3. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κεφ/νιάς (αρ. 8/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

4. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κεφ/νιάς (αρ. 18/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

5. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κεφαλλονιάς ( αρ. 35 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

6. Αποδοχή όρων δανείου στα πλαίσια της αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου μας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τις παρ. 1&2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/ 2014
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

7. Έγκριση πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016 (αριθμ. 11/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

8. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

9. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 της Δ.Ε. Παλικής και των Νομικών Προσώπων ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας

10. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 της Δ.Ε. Σάμης και των Νομικών Προσώπων ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας

11. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 της Δ.Ε. Λειβαθούς και των Νομικών προσώπων ύστερα από άγονο διαγωνισμό.
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας

12. Έγκριση αμοιβής Δικηγορικού γραφείου «Σ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ – Γ.Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

13. Έγκριση επιπλέον αμοιβής ορισθέντος με την αριθμ. 27/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου Κεφ/νιάς ενώπιον του Εφετείου Πατρών
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της Πράξης : «Έργα Περιβαλλοντικής αναβάθμισης ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς.» Π/Υ 4.969.982 € με Φ.Π.Α
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς» Π/Υ 4.067.409,54 € με ΦΠΑ
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

16. «Πρόταση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών οπωροπωλείου ( τμήμα 2) και αρτοπωλείου (τμήμα 4) για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου και του Ο.Κ.Α.Π. διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 21379».
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Τμ. Προμηθειών Δ/σης Οικ. Υπηρεσίας

17. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου από τον Δήμο Κεφ/νιάς για την στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς με παράρτημα ROMA
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

18. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5002508 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».
ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

19. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

20. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π. (αριθμ. 12/2017 απόφαση Δ.Σ. Ο.Κ.Α.Π.)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κος Μ. Γάκης

21. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π. Δήμου Κεφαλλονιάς για το οικ. έτος 2011 (αρ. 03/2017 απόφαση Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Π.).
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π. κος Μ. Γάκης

22. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό Όμιλο Πρόννων για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων, σύμφωνα με το άρθρο25 του Ν. 4258/2014».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης

23. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κος Σ. Ματιάτος

24. Χωροθέτηση του Σχολικού Συγκροτήματος στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Κεφαλλονιάς «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

25. Έγκριση παράτασης εργασιών παροχής υπηρεσίας: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ) ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

26. Έγκριση φακέλου έργου : «Τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση Βορράτο Τ.Κ. Σουλλάρων Δ.Ε. Παλικής Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

27. Έγκριση φακέλου έργου : « Επισκευή πρώην Δημαρχείου Ληξουρίου».
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

28. Έγκριση φακέλου έργου : « Επισκευή Δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου».
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

29. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη – Χαβριάτα αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε..
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

30. Παραλαβή μελέτης του έργου με τίτλο: «Περιβαλλοντική μελέτη Μ.Π.Ε. έργου «Νότιος Κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

31. Αίτηση διάλυσης σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Έργα Διευθέτησης Απορροής Ρεμάτων – Μισγαγγείων Περιοχής Σχεδίου Πόλεως Αγ. Ευφημίας».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

32. Διάλυση σύμβασης ανάθεσης φακέλου έργου για την σύναψη σύμβασης μελέτης «Δράσεις προστασίας & ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης & Δρογκαράτης Δ.Ε. Σάμης Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

33. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

34. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του υποέργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ» Αναδόχου εταιρίας Α.Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. της Πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 296393
ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

35. Ονομασίες - Μετονομασίες οδών- πλατειών.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κος Γ. Παπαναστασάτος

36. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και Παραγωγικών Τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς για την διετία 2017 – 2018.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κος Γ. Παπαναστασάτος

37. Έγκριση της αριθμ. 3/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την κοπή επικίνδυνων δέντρων στην είσοδο των Χαβριάτων Δ.Ε. Παλικής.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

38. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Απόπλους».
ΕΙΣ: Πρόεδρος κος Γ. Παπαναστασάτος

39. Διόρθωση της αριθμ. 15/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΙΣ: Πρόεδρος κος Γ. Παπαναστασάτος

40. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή του Δήμου σε Τουριστικές Εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό για το 2017 (Έκθεση Σουηδίας).
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

41. Έγκριση συμμετοχής, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων στην έκθεση «Οινόραμα» (Ζάππειο Μέγαρο, 11 -13/03/2017).
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ