Η 25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε μαγνητοσκόπηση (video)

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016 00:38

Η 25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε μαγνητοσκόπηση (video)

 Παρακολουθείστε σε μαγνητοσκόπηση την 25η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κεφαλονιάς. 

Κάμερα: Γιάννης Παπαδάτος 

1. Αποδοχή ομόφωνης απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε. περί μη αποστολής οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων στο Υπ. Εσωτερικών
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

2. Έγκριση της αριθμ. 305/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

3. Έγκριση της αριθμ. 312/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

4. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017(αριθμ. 313/2016 απόφ. της Οικ. Επιτροπής)
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

5. Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2017(αριθμ. 314/2016 απόφ. της Οικ. Επιτροπής)
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

6. Έγκριση αναγκαιότητας για την ανάθεση υπηρεσιών φροντίδας καθαρισμού στα κτήρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιάς σε ιδιώτη για το έτος 2017
ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

7. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Γ.Γ. κα Κ. Νικολαΐδου

8. Έγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Α/Δ κ Ε. Κεκάτο

9. Διαγραφές – Επιστροφές- Μειώσεις ενοικίων
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

10. Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στη θέση Βορράτο Τ.Κ. Σουλλάρων – Κατωγής Δ.Ε. Παλικής
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

11. Έγκριση της αριθμ. 138/2016 απόφασης Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.Δ.Α.Κ.Ι Α.Ε. Ο.Τ.Α. κ. Δ. Κοκκόσης

12. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών με τίτλο:
α. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για Δ.Ε. Παλικής & Ν.Π.Δ.Δ.
β. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για Δ.Ε Σάμης & Ν.Π.Δ.Δ.
γ. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για Δ.Ε Λειβαθούς & Ν.Π.Δ.Δ.
δ. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 για Δ.Ε Αργοστολίου & Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

13. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών με τίτλο:
α. Προμήθεια ειδών υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου
Αργοστολίου
β. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών
κτιρίων του Δήμου Κεφ/νιάς και των Ν.Π.Δ.Δ. για το 2017.
γ. Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος
Singular Logic Genesis για το έτος 2017.
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

14. Παραλαβή μελέτης του έργου με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μελέτη Μ.Π.Ε. έργου
«Νότιος Κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

15. Αποδοχή μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
ΛΙΝΑΡΔΟΥ» στο Αργοστόλι
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

17. Αποδοχή της απόφασης και των όρων ένταξης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001348 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
ΕΙΣ: Α/Δ κ Σ. Γαρμπή

18. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ΦΑΣΗ» Αναδόχου Εταιρείας P&C. DEVELOPMENT S.A. με κωδικό Ο.Π.Σ. 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

19. Αίτηση διάλυσης σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Έργα Διευθέτησης Απορροής Ρεμάτων – Μισγαγγειών Περιοχής Σχεδίου Πόλεως Αγ. Ευφημίας»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

20. Αποδοχή ένταξης Δημοτικού Κτιρίου στην Δ.Κ. Σκάλας στον Ν. 4178/2013
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

21. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του υποέργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ. Δ. Πόρου Δήμου Κεφ/νιάς» αναδόχου Κ/ξίας Α.Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε. της πράξης «Αποχέτευση Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς» με κωδικό ΜΙS 340045
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

22. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ» ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

23. Συμμετοχή Δήμου Κεφαλλονιάς (δια μέσου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης αυτού) στην εγκεκριμένη πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» με ΚΩΔ ΟΠΣ: 5002212 , ΕΣΠΑ 2014-2020 -Ε.Π «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού , Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση» .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

24. Έγκριση της αριθμ. 113/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με πρόσβαση Α.με Α. σε πεζοδρόμιο Λαϊκών Κατοικιών στο Αργοστόλι
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ