Διαγωνισμός προϋπολογισμού 59.331,52 € για τις παιδικές χαρές στην Παλική

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 13:35

Διαγωνισμός προϋπολογισμού 59.331,52 € για τις παιδικές χαρές στην Παλική

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Παλικής προκυρήσει ο Δήμος Κεφαλονιάς, προϋπολογισμού 59.331,52 €.

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Παλικής προκυρήσει ο Δήμος Κεφαλονιάς, προϋπολογισμού 59.331,52 €.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς , την 30η Νοεμβρίου 2016 και ώρα .10:00..π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου επί της οδού Λ.Βεργωτή 16, Τ.Κ. 28100 το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.. (Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί ) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους μέσω ταχυδρομείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου επί αποδείξει το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 μ.μ.

Προσφορές που αποστέλλονται με κάθε μέσο , οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δε ν έφθασαν έγκαιρα στο πρωτόκολλο του Δήμου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Στα συννημένα θα βρείτε και την εκτενή σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια: 


Ετικέτες: