Πρόσληψη πέντε καθαριστριών από τη Σχολική Επιτροπή Κεφαλονιάς

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2016 10:48

Πρόσληψη πέντε καθαριστριών από τη Σχολική Επιτροπή Κεφαλονιάς


Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου   Κεφαλονιάς , με βάση την υπ αριθμ 18 /2016   απόφαση   του Διοικητικού Συμβουλίου  αυτής,  θα προβεί σε πρόσληψη  προσωπικού καθαριστριών πέντε ( 5 )  συνολικά θέσεων, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 30/06/2017 και αντικείμενο έργου   τον καθαρισμό     των   κάτωθι σχολείων :

1. Νηπιαγωγείο Αγίας Ειρήνης

2. 2ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου

3. 2ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου

4. Δημοτικό Σχολείο Χιονάτων

5. 5ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

- Σύνταξη   ανακοίνωσης   η οποία   θα αναρτηθεί:

1. Στο   ‘’Διαύγεια’’ (Απόφαση ΔΣ)

2. Στο κάθε σχολείο που αφορά(στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα)

3.Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κεφαλονιάς.

4.Στο διαδίκτυο(τοπικά μέσα)

Ορισμός Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων θα είναι   από 08/08/2016 μέχρι   και την 20/08/2016 , και ώρα 12:00 μ.

Οι αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά συμμετοχής) θα κατατίθενται   σε κλειστό- σφραγισμένο φάκελο   αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό (Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια αρχή) καθημερινά εργάσιμες ημέρες & ώρες   στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Κεφαλλονιάς Π. Βαλλιάνου Α. Οροφος και στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Παλικής στο Ληξούρι

Προσόντα υποψηφίων :Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.

-Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

-Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

-Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης   (κατ ελάχιστον)

 Αξιολόγηση   αιτήσεων υποψηφίων: Η ορισμένη   με την υπ αριθμ 18/2016 απόφαση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς ,για κάθε σχολείο 3μελής   επιτροπή αξιολόγησης   αιτήσεων υποψηφίων, θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφίων .Οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ   (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 275 350 425 500 575 650 725 800

1.α Σε περίπτωση   ανεργίας   συζύγου δίνονται επιπλέον 100 μόρια

 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ ΤΕΚΝΩΝ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
ΜΟΝΑΔΕΣ 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

 3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ 1 2 3        
ΜΟΝΑΔΕΣ 30 60 90

 4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ 1 2 3 4 5 ….
ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 250 ….

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ       ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

(100 μονάδες για κάθε άτομο με αναπηρία ανω του 67%)

 ΑΡ.ΑΤΟΜ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ 67% 1 2 3 4 5  
ΜΟΝΑΔΕΣ 100 200 300 400 500 ….

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό)ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015

0€ – 500€ 500 μόρια
500 €-1.000 € 400 μόρια
1.001€ -5.000 € 300 μόρια
5.001€ -10.000 € 100 μόρια
10.001€ -15.000 € 50 μόρια
15.001€ +    0 μόρια

 Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της -ορισμένης   με την υπ αριθμ 18/2016  απόφαση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής             Πρωτοβαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς -, επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων κάθε σχολικής κοινότητας, θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Αίτηση

-Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου

-Άδεια νόμιμης παραμονής   στην χώρα και Άδεια Εργασίας (φωτοαντίγραφο θεωρημένο για το ακριβές αυτού από Δημόσια Αρχή)

- Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

- Βεβαίωση από Ιατρό –Παθολόγο ,με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ημεδαπής ή αλλοδαπής (Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών). Το Πιστοποιητικό   δύναται να προσκομιστεί το αργότερο έως   της ημερομηνία   υπογραφής   της σχετικής σύμβασης έργου.

-Απολυτήριος τίτλος σπουδών υποχρεωτικής(κατ’ ελάχιστον) εκπαίδευσης( Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών , το οποίο   δύναται να προσκομιστεί το αργότερο έως   της ημερομηνία   υπογραφής   της σχετικής σύμβασης έργου).

-Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών   καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος & εντύπου Ε1 (φορολογικού έτους 2015). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

-Για τους γονείς με τέκνα , υποψηφίους με σύζυγο και υποψήφιους με προστατευόμενο   μέλος , με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

-Βεβαίωση   Ιδιότητας πολυτέκνου από   αρμόδιο προς τούτο φορέα

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές, θα παρέχονται   καθημερινά     9.00 πμ-12.00πμ κατά τις εργάσιμες ημέρες   στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Κεφαλλονιάς Π. Βαλλιάνου Α. Οροφος και στο γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Παλικής στο Ληξούρι.

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 30/06/2017 και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει αιθουσών που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(Φορέας Χρηματοδότησης)

Ο Πρόεδρος

Σχολικής Επιτροπής

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ