Θεόφιλος: «Το παιχνίδι για σπήλαια και κυλικεία είναι… σικέ»

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 22:23

Θεόφιλος: «Το παιχνίδι για σπήλαια και κυλικεία είναι… σικέ»

Πολύ... ψωμί είχε η συζήτηση του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου, σχετικά με την Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών, λειτουργίας και επιτήρησης Παραλίας Μύρτου, Πλατύ Γιαλού και λειτουργίας περιήγησης και επιτήρησης Μελισσάνης και Δρογκαράτης. Ρεπορτάζ: Γιώργος Χαλαβαζής «Το παιχνίδι για σπήλαια και κυλικεία είναι σικέ, καθώς έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν εκεί ποιοι θα είναι. Η Δημοτική Αρχή λειτουργεί θεωρώντας πως οι παραλίες και τα σπήλαια αποτελούν γι΄αυτήν «λάφυρα» που έρχονται από το εκλογικό αποτέλεσμα και επιλέγει κατά το δοκούν ποιοι θα δουλέψουν εκεί» ήταν τα λόγια του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Θεόφιλου Μιχαλάτος σε μία άκρως δυναμική και τεκμηριωμένη τοποθέτηση και συνέχισε: «Η επιλογή τους είναι να εργαστούν εκεί όσοι έχουν ήδη ψηφίσει ή θα ψηφίσουν στο μέλλον την «Ισχυρή Κεφαλονιά», αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται.

Πρέπει να εργαστούν αυτοί που έχουν τα προσόντα και αυτοί που έχουν ανάγκη ανεξάρτητα τι έχουν ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές».

Ακούστε παρακάτω την τοποθέτησή του κ. Μιχαλάτου


Audio recording and upload >>

 

Αιφνιδίασε η πρόταση Θεόφιλου για σπήλαια και κυλικεία

Μάλιστα, η Δημοτική Αρχή φάνηκε να αιφνιδιάζεται όταν ο κ. Μιχαλάτος εμφάνισε τεκμηριωμένη πρόταση περί λειτουργίας σπηλαίων & κυλικείων την οποία και μοίρασε στους συμβούλους.

Παρακάτω η πρόταση της Δημοτικής Παράταξης "Ανεξάρτητη Ενωμένη Κεφαλονιά"

περί λειτουργίας σπηλαίων & κυλικείων

«Επειδή:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 (παρ. 1) του Ν 3584/2007 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων):
«Οι Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη δια-δικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ο αριθμός των απασχολουμένων καθορίζεται με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.»

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 4257/2014 (Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών):
« Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) αντι¬καθίσταται ως εξής:
« Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), κα¬θώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α.

α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα.

Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.»

3. Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. οικ. 7057/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών», οι ΟΤΑ μπορούσαν να υποβάλλουν αιτήματα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2015 (διαδικασία που επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση).

Στο έγγραφο μάλιστα αναφέρεται ότι το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου δεν υπάγονται σε περιορισμό μείωσης αριθμού προσλήψεων.

4. Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 4051/2083/25-02-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ο Δήμος είχε χρονική προθεσμία αποστολής αιτημάτων πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έως 31/03/2015.

5. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 74/24-03-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς εγκρίθηκε η πρόσληψη 28 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ αλλά με καμία ειδικότητα σχετική με τη λειτουργία των σπηλαίων και των κυλικείων.

Άρα

Ο Δήμος Κεφαλονιάς,

δεδομένου ότι:
- λειτουργεί τα σπήλαια της Μελισσάνης και της Δρογκαράτης, τα κυλικεία του Μύρτου και του Πλατύ Γιαλού &
- δύναται να καλύψει το μισθοδοτικό κόστος των εργαζομένων από τα έσοδα της λειτουργίας αυτών

θα έπρεπε να προβεί σε πρόσληψη ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και απασχολουμένων με σύμβαση έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου.

Και μέχρι να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και ορίζουν οι εγκύκλιοι, μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του απασχολώντας μόνιμο προσωπικό ή προσλαμβάνοντας προσωπικό με δίμηνη σύμβαση».

Από την δημοτική Αρχή δια μέσω του αντιδημάρχου κ. Λυκούδη τονίστηκε ότι «Εμείς αποδεχόμαστε την πρόταση, απλά θα πρέπει να την επεξεργαστούμε. Θα βάλουμε το επιτελείο του δήμου να ελέγξει κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει και θα το κάνουμε».