Περιφέρεια: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης»

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015 12:36

Περιφέρεια: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης»

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης», με προϋπολογισμό 60.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό εργασιών 35.666,50€ και με συνολικό προϋπολογισμό 48.780,49€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

1.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών έργων μέχρι τις 30-04-2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671360563, fax επικοινωνίας 2671360635, αρμόδιος υπάλληλος Ν. Δραγώνα.

2.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-05-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα: 10.00π.μ.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ