Ορίστηκαν επίσημα οι δυο πρώτοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Κεφαλονιάς

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 09:59

Ορίστηκαν επίσημα οι δυο πρώτοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Κεφαλονιάς

Ορίστηκαν και τύποις από το Δήμαρχο Κεφαλονιάς Αλέξανδρο Παρίση οι δυο πρώτοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεφαλονιάς. Πρόκειται για το Σπύρο Ματιάτο και τη Σοφία Γαρμπή. Οι αρμοδιότητες τους , όμως περιγράφονται στη σχετική απόφαση στη Διαύγεια.

Στον Αντιδήµαρχο κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο:

• τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Οµαλών όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ ,ε, στ του Ν. 3852/2010 και την αρµοδιότητα της καθαριότητας της δηµοτικής ενότητας Οµαλών. • την κατά τόπον αναπλήρωσή µου στην τέλεση πολιτικών γάµων στην δηµοτική ενότητα Οµαλών. • τις  καθ’  ύλην  αρµοδιότητες  Αδειοδοτήσεων  και  Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. γ του ΟΕΥ του ∆ήµου περί του οµώνυµου τµήµατος.

Στην Αντιδήµαρχο κα. Σοφία Γαρµπή:

• Την κατά τόπον αναπλήρωσή µου στην τέλεση πολιτικών γάµων στην ∆ηµοτική ενότητα Αργοστολίου. • τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
  • της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 18 του ΟΕΥ του ∆ήµου. Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις  ανωτέρω µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες καθώς και τις καταστάσεις µισθοδοσίας του πάσης φύσεως  προσωπικού και των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.
  • Της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του ΟΕΥ του ∆ήµου περί της οµώνυµης διεύθυνσης.

Εδώ η σχετική απόφαση