Διαμόρφωση προτάσεων για την αναθεώρηση του Χωροταξικού Ιονίων Νήσων - Συνάντηση την προσεχή Τρίτη στην Κέρκυρα

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2014 19:46

Διαμόρφωση προτάσεων για την αναθεώρηση του Χωροταξικού Ιονίων Νήσων - Συνάντηση την προσεχή Τρίτη στην Κέρκυρα

Την προσεχή Τρίτη 7 Ιανουαρίου, στις 17.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στο ισόγειο της Π. Ε. Κέρκυρας (πρώην Νομαρχίας) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για τη διαμόρφωση του Β1 σταδίου της μελέτης: «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Σημειώνεται ότι το εγκεκριμένο Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης. Η σχετική μελέτη εκπονείται από το μελετητικό Γραφείο Χωροδυναμική της κ. Έφης Καραθανάση υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ.  

Η μελέτη περιλαμβάνει:

• τη φάση Α που αφορά στην αξιολόγηση του ισχύοντος Περιφερειακού Πλαισίου

• τη φάση Β που αφορά στην αναθεώρηση και εξειδίκευση του Π. Π.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η Α' φάση και το ΥΠΕΚΑ προέβη, πρόσφατα, στην έγκριση της σύνοψης πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης.

Για την εκπόνηση της Β' φάσης και συγκεκριμένα του Β1 σταδίου της μελέτης που αφορά στη διαμόρφωση της πρότασης αναθεώρησης, το ΥΠΕΚΑ προτείνει την πραγματοποίηση συναντήσεων, με σκοπό τη συγκέντρωση απόψεων των τοπικών υπηρεσιών και φορέων, πριν την διατύπωση των οριστικών προτάσεων.

Σημείωση: Στη συνάντηση θα γίνει ανταλλαγή απόψεων επί των θεματικών ενοτήτων του συνημμένου διαδραστικού πίνακα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ στο πλαίσιο της Β' ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "Αξιολόγηση – Αναθεώρηση και εξειδίκευση θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων"

Προβλήματα

Κατά την Α΄ Φάση το βασικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη στοιχείων από τη βασική πηγή χορήγησής τους – την ΕΛΣΤΑΤ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Το χωρικό όραμα για την ΠΙΝ συμβαδίζει με το όραμα που διατύπωσε η ΠΙΝ

«Ορθολογική και Βιώσιμη Ανάπτυξη με Αναγνωρίσιμη Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Ταυτότητα και Διασφάλιση της Κοινωνικής Ευημερίας και Συνοχής»,

ΠΡΑΣΙΝΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επικεντρώνεται στην ενίσχυση «της διατηρήσιμης, της έξυπνης, και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξης» που στην «Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και Ιόνιο πέλαγος»

εξειδικεύεται στην διατηρήσιμη, την έξυπνη, και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας, που επομένως συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020» με προτάσεις, που η ΠΙΝ πρέπει να κρίνει την εφαρμοσιμότητά τους με ποιους όρους και προϋποθέσεις.

Αξιοποίηση των χερσαίων και θαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πόρων με ταυτόχρονη προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος
Συνεχώς αυξανόμενη αποδέσμευση της οικονομικής ανάπτυξης από τη εντατική χρήση των αναλώσιμων πόρων
Αποτελεσματική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, υπέδαφος, εσωτερικά και θαλάσσια ύδατα)
Ορθολογική ανάπτυξη των ΑΠΕ με ταυτόχρονη ΕΞΕ στις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες
Ολοκληρωμένη διαχείριση των εσωτερικών υδάτων
Διάθεση αποβλήτων
Στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
Η θάλασσα : χώρος ανάπτυξης, καινοτομίας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Ανάπτυξη κλάδων όπως η γαλάζια ενέργεια, οι υδατοκαλλιέργειες, ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός και οι κρουαζιέρες, οι θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι, η γαλάζια βιοτεχνολογία, κλπ.
Adrionio – συνεργασία των παράκτιων χωρών με αντικείμενο τη θάλασσα – προστασία των θαλάσσιων υδάτων

Σε κάθε περίπτωση το όραμα επικεντρώνεται στον συνδυασμό της πράσινης και της γαλάζιας οικονομίας με προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και

η ΠΙΝ πρέπει να απαντήσει αν θα επιδιώξει με ολοκληρωμένο τρόπο να εξειδικεύσει την παράμετρο της έξυπνης ανάπτυξης στη δίδυμη ανάπτυξη – χερσαία και θαλάσσια / πράσινη και γαλάζια σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος

ατά την παρούσα φάση το βασικό πρόβλημα είναι η καθυστέρηση της δημοσιοποίησης των τομεακών προγραμμάτων από τα αρμόδια Υπουργεία.

Αρχή σχεδιασμού

Οι εθνικές πολιτικές, τα Ειδικά Πλαίσια και η ισχύουσα σχετική νομοθεσία για τα οποία έγινε αναφοράς τη μελέτη, πρέπει να διέπουν τις προτάσεις μας, όπως επίσης Οριζόντιες πολιτικές τις οποίες αναφέρουμε στην συνέχεια

Νέες και διαφοροποιημένες προτάσεις έχουν θέση, κυρίως ως ανάδραση, δεδομένου ότι

η προσαρμογή στην ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου και της ίδιας της ΠΙΝ είναι απαραίτητη και
το θεσμικό καθεστώς έχει δυναμική – αλλάζει και ενσωματώνει νέες προτάσεις

Οι οριζόντιες πολιτικη

Νησιωτική πολιτική
· Προστασία χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος
· Προστασία χερσαίου και θαλάσσιου Τοπίου
· Προστασία χερσαίας και θαλάσσιας Βιοποικιλότητας
· Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και αντιμετώπισή της
· Ενεργειακή πολιτική
· Θαλάσσια και χερσαία Χωροταξία
· Θαλάσσια Στρατηγική
· Θαλάσσια Οικονομία
· Αγροτική Πολιτική – Νέα ΚΑΠ
· Εξυπνη ανάπτυξη / καινοτομία / έρευνα
· Περιφερειακή συνοχή
· Κοινωνική Συνοχή

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτεί προστασία των δασών, των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλοτητας, των εσωτερικών και υπογείων υδάτων, του παράκτιου χώρου, .

Εκτός από τις περιοχές που υποδείξαμε στην Α΄ φάση θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες θέσεις που πρέπει να προστατευτούν
Ποια έργα, μέτρα και ποιες δράσεις προστασίας πιστεύετε ότι είναι απαραίτητα ώστε :

- να ανασταλεί η αλλοίωση των οικοσυστημάτων, των τοπίων – φυσικών (χερσαίων και θαλάσσιων) και αγροτικών, αλλά και,

- όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες να ασκούνται στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης

Εξειδίκευση ανά Π.Ε. και σε όλες τις χωρικές και ανθρωπογεωγραφικές ενότητες

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή απαιτεί

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας έναντι των κλιματικών κινδύνων
Ικανότητα για πρόβλεψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
Εκπόνηση σχεδίου δράσης σε θέματα σεισμών, πλημμυρών, δασικών πυρκαγιών και πολιτικής προστασίας για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών
Λήψη, μέτρων, όπως, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός υποδοµών και οχηµάτων, µε χρήση εναλλακτικών καυσίµων, όπως φυσικό αέριο και βιοκαύσιµα, .
Χαμηλή εκπομπή αερίων θερμοκηπίου
Ανάπτυξη οικονομίας χαμηλής κατανάλωσης σε άνθρακα
Ανάπτυξη δράσεων και κυρίως έργων για τη διαχείριση λειψυδρίας, ξηρασίας, για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ζήτησης ύδατος

Χωρική εξειδίκευση με έργα ανά Π. Ε.

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ -

Η ενεργοποίηση αυτής της πολιτικής ως μια οριζόντια πολιτική δύναται νε επιφέρει σημαντικές θετικές αναπτυξιακές προοπτικές στην ΠΙΝ με άμεσο αποτέλεσμα χωρικές διαφοροποιήσεις.

Μετά από την σημαντική ενασχόληση της ΠΙΝ κατά την παρούσα περίοδο, με την εν λόγω πολιτική, ζητούνται οι εκτιμήσεις σας για τους τομείς στους οποίους αναμένεται να εξειδικευτεί η έξυπνη ανάπτυξη και

να εκτιμηθεί η χωρική διάσταση, ώστε να διατυπώσετε και τις ανάλογες προτάσεις.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

Η νησιωτικότητα συνίσταται σε δύο δομικά, και επομένως μόνιμα, χαρακτηριστικά – την απομόνωση και την περιφερειακότητα, καθώς και στη μικρή κλίμακα του χώρου.

Με ποια έργα και δράσεις – ενέργειες δύναται να επέλθει η βελτίωση του καθεστώτος της απομόνωσης και της περιφερειακότητας, ή της «νησιωτικότητας», με εξειδίκευση στα Μικρά νησιά .
Η νησιωτικότητα επιτρέπει τις μεγάλες επενδύσεις ?
Αν ναι, ποιές νοούνται μεγάλες επενδύσεις στο νησιωτικό χώρο ?
Τι χωρικές δεσμεύσεις και περιορισμοί είναι απαραίτητες ώστε να αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην μικρή κλίμακα του χώρου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία αποτελεί με τη σειρά της ένα από τους τρεις πυλώνες της «Στρατηγικής της Ευρώπης 2014-2020»

Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται από την πληρότητα των κοινωνικών υποδομών, οι οποίες κατά την παρούσα περίοδο μειώνονται λόγω της συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα

Απέναντι σ΄ αυτή την κατάσταση, η ΠΙΝ πρέπει να προτείνει ανά Π.Ε. τις κοινωνικές υποδομές που είναι απαραίτητες και την βελτίωση των υφισταμένων, ώστε να ενισχυθούν πρωτίστως τα μικρά αστικά κέντρα

και κυρίως οι πόλεις που ως ανοικτά χωρικά συστήματα δέχονται τους κατοίκους όλης της Π. Ε.

Προεκτάσεις αυτής της πολιτικής με χωρική διάσταση αποτελούν

η αντιμετώπιση της κοινωνικής και κατ΄ αντιστοιχία της χωρικής περιθωριοποίησης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, των ομάδων με χαμηλό εισόδημα, των αστέγων, κλπ με πολιτικές που συμβάλλουν στην κοινωνική κατοικία, και
η κατά το δυνατόν συντομότερη αναπτυξιακή ανέλιξη της χώρας και κατ΄ επέκταση της μελετώμενης Περιφέρειας, ώστε οι επενδύσεις να αποφέρουν θέσεις εργασίας και αύξηση της απασχόλησης κσι επομένως να προβλεφθούν οι απαραίτητες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα

Η ΠΙΝ να τοποθετηθεί επί των θεμάτων αυτών και σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλα ζητήματα να καταγραφούν.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Η περιφερειακή συνοχή αποτελεί βασικό στόχο όλων των προγραμματικών περιόδων. Απαιτούνται ενέργειες και έργα όπως :

Η ολοκλήρωση της οδικής διασύνδεσης βορά – νότου σε συνδυασμό με την θαλάσσια διασύνδεση, ώστε να επιτυγχάνεται η ενδοπεριφερειακή επικοινωνία.
Ο εμπλουτισμός περισσότερων δρομολογίων με αεροπορικές γραμμές της διαδρομής Κέρκυρα – Ακτιο – Αργοστόλι – Ζάκυνθος.
Οι υψηλής τεχνολογίας επικοινωνίες, ώστε να καλύπτονται με το δίκτυο, ακόμα και οι πλέον απομακρυσμένες περιοχές και να λειτουργούν τηλεδιασκέψεις, τηλειατρική, τηλεκπαίδευση, και γενικά όλες οι μορφές και λειτουργίες που απαιτούν τηλεπικοινωνία, διαδίκτυο, κλπ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

στο πλαίσιο της Β' φάσης της μελέτης "Αξιολόγηση – Αναθεώρηση και εξειδίκευση θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων"
Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οδηγίες για τη χρήση του πίνακα

ΓΙΑ ΚΑΘΕ BULLET

Διατυπώστε τις απόψεις της ΠΙΝ για τα παρακάτω /

Αναφορά στα απαραίτητα έργα ανά Π.Ε. /

Χωροθετήσεις έργων ανά Π.Ε. και

Εξειδίκευση ανά ζήτημα και ανά Π.Ε. και για τα μικρά νησιά (ως σύνολο ή / και για συγκεκριμένα) :

3
ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ και εξειδίκευση κατευθύνσεων ________________________________________________________

1) Χωρικές ενότητες γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης – αγροτικός χώρος

Εξειδίκευση του «αγροδιατροφικού προτύπου» ανά Π.Ε.
Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στον αγροτικό χώρο (νέα ΚΑΠ)
Προσδιορισμός των ζωνών γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και των περιοχών παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
Χωροθέτηση γεωργικής γης και καθεστώς προστασίας της : Σύμφωνα με το ν. 3399/2005 στο νησιωτικό χώρο η γεωργική γη έχει χαρακτηριστεί υψηλής παραγωγικότητας Πως θα εξειδικευτεί στην ΠΙΝ ;;
Προώθηση των βιολογικών εκμεταλλεύσεων
Προσδιορισμός των ζωνών κτηνοτροφίας

2) Χωροθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ)

Υδατοκαλλιέργειες : κλάδος εθνικής και περιφερειακής σημασίας

Συγκλίσεις και αποκλίσεις από το ΕΠΧΣΑΑ
Απαραίτητη η αναθεώρησή του και σε ποιους τομείς και ποιες χωροθετήσεις ;;;
Ασυμβατότητα με τις υπόλοιπες θαλάσσιες και χερσαίες χρήσεις γης
Ενίσχυση της καινοτομίας-προώθηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας ειδών με υψηλή αξία στην αγορά.
ΕΠΧΣΑΑ Υδατοκαλλιεργειών, χωρική εξειδίκευση των ΠΑΥ

Κτηνοτροφικά πάρκα / Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα βιολογικής κτηνοτροφίας

σε συμβατότητα με τον τουρισμό και την γεωργία
ενίσχυση της καινοτομίας-προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας (Κτηνοτροφικές μονάδες Καινοτομίας)
Κατευθύνσεις για την οριοθέτηση βοσκοτόπων

3) Αλιεία

Σε συμβατότητα με τις υπόλοιπες θαλάσσιες και χερσαίες χρήσεις γης. Ποιοι οι όροι και οι προϋποθέσεις χωρικής ανάπτυξης και σε ποιες περιοχές
Εξασφάλιση προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος για μια βιώσιμη αλιεί

4
Χωρικές ενότητες ανάπτυξης δευτερογενούς τομέα

Είναι αποδεκτές οι προτάσεις και οι όροι που θέτει το ΕΠΧΣΑΑ βιομηχανίας και ειδικά για τον παράκτιο χώρο που χαρακτηρίζεται τουριστική ζώνη, ή ζώνη για παραθεριστική κατοικία, τις ΒΙΠΕ ανά αστικό κέντρο, οργανωμένοι φορείς και διάσπαρτη χωροθέτηση
Χερσαία και θαλάσσια εξόρυξη.
Χωροθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ΠΟΑΠΔ
Παραγωγή ενέργειας – ενεργειακή αυτονομία του νησιωτικού χώρου
ΑΠΕ / ΕΞΕ
Σε ποια σημεία δεν είναι εφικτή η εναρμόνιση με το ΕΠΧΣΑΑ
Ασυμβατότητα με υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες και την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος

6
Χωρικές ενότητες ανάπτυξης τουρισμού και παραθεριστικής κατοικίας

Εξειδικεύσεις για τις ομάδες Ι. ΙΙ και ΙΙΙ του ΕΠΧΣΑΑ. Αποκλίσεις από το ΕΠΧΣΑΑ
Αναζωογόνηση του συμβατικού τουρισμού και διατήρηση στις ίδιες ζώνες και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Ανάπλαση – αειφόρος χωρικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με την αειφόρο διαχείριση στις ζώνες του εντατικού συμβατικού παράκτιου τουρισμού. Ποιες περιοχές πρέπει να ενταχθούν;;
Διατήρηση και προβολή της παράκτιας και θαλάσσιας περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα της ήπιας ανάπτυξης. Εξειδίκευση σε περιοχές
Αναπλάσεις ιστορικών κέντρων, παραδοσιακών οικισμών, εγκαταλειμμένων παραδοσιακών οικισμών, αποκαταστάσεις κτιρίων,
Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που συνιστά απειλή για τις παράκτιες τουριστικές περιοχές. Ποια έργα για την προστασία του τουρισμού ;;
Η ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων.
Εφαρμογή και εξειδίκευση των όρων και περιορισμών δόμησης τουριστικών καταλυμάτων του ΕΠΧΣΑΑΤ - Σε ποιο βαθμό είναι αποδεκτό;
Απαγόρευση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και ΠΟΤΑ
Οριοθέτηση ζωνών παραθεριστικής κατοικίας / πολεοδόμηση των περιοχών

Χωροθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ)

7

ενεργειακά κέντρα,
ΠΟΤΑ,
Λατομικές περιοχές / εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτ ΒΙΠΕ / Επιχειρηματικά Πάρκα και λοιποί οργανωμένοι υποδοχείς βιομηχανίας – βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου Εξόρυξη υδρογονανθράκων

11
Χωρικός προσδιορισμός των ευρύτερων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων

νησιωτικός χώρος, / μικρά και πολύ μικρά νησιά κατοικημένα ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες / Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τα μικρά νησιά σε όλους τους τομείς
νησιωτικότητα πρέπει να χαρακτηρίζει τις άλλες πολιτικές και την εξιδίκευση των προτάσεων
θαλάσσιος χώρος Όροι και περιορισμοί για τις θαλάσσιες δραστηριότητες (ναυσιπλοΐα, υδατοκαλλιέργειες, υδρογονάνθρακες, κρουαζιέρα, σκάφη αναψυχής, αλιεία, καταδυτικά πάρκα)
παράκτιος χώρος – οριοθέτηση χερσαίου και θαλάσσιου τμήματος / Αυστηρότερο καθεστώς δόμησης / αναπλάσεις του θαλάσσιου μετώπου Προτεραιότητες πόλεις, οικισμοί, εκτός σχεδίου τουριστικές περιοχές, κλπ

αστικός χώρος Μόνον οι απολύτως αναγκαίες οικιστικές επεκτάσεις. Κοινές προοπτικές των αστικών κέντρων – αστικός τουρισμός, αναπλάσεις ιστορικών κέντρων, Ρόλος και ταυτότητα της κάθε πόλης, Κοινωνία της γνώσης, ΤΠΕ, Ενίσχυση των υπηρεσιών ιδιαίτερα στην Κέρκυρα ως έδρα της ΠΙΝ, , τηλεδιακυβέρνηση, κλπ
περιαστικός χώρος στα μεγάλα αστικά κέντρα (Κέρκυρα, Λευκάδα, Αργοστόλι, Ληξούρι και Ζάκυνθος) Μέτρα και περιορισμοί για την ανάσχεση της οικιστικής αναρχίας και των επεκτάσεων των διαφόρων λειτουργιών σε βάρος των τοπίων, της γεωργικής γης. Εξυγίανση ποιών περιοχών
ενδοχώρα / Ορεινός χώρος / δάση στα μεγάλα νησιά

16
Προσδιορισμός των Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ). Προσδιορίζονται ως ΠΕΧΠ

όλες οι περιοχές άνω των 400.00 μ.
οι ζώνες που χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση εγκαταλελειμμένων οικισμών
οι περιβάλλουσες περιοχές ποιών θεωρούμενων μεγάλων έργων

10
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ / ΑΞΟΝΕΣ - ΠΟΛΟΙ

ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου

Αποκλίσεις από το ΓΠΧΣΑΑ / Νέες προτάσεις με εξειδίκευση στο νησιωτικό χώρο
Δημιουργία πολυκεντρικής δομής
Συνεργασία και συμπληρωματικότητα αστικών κέντρων σε επίπεδο Περιφέρειας, σε ποιους τομείς.
Ενίσχυση των δυναμικών ορεινών οικισμών / σύνδεση ενδοχώρας με παραθαλάσσιους οικισμούς

2
Άξονες και πόλοι ανάπτυξης

Αξονες

Σύμφωνα με ΓΠΧΣΑΑ, η ΠΙΝ συνδεδεμένη με τον δυτικό άξονα / εθνικής εμβέλειας
Κατακόρυφος άξονας περιφερειακής εμβέλειας
Χερσαίοι άξονες - παράκτιοι άξονες / οι μεν πρώτοι φέρουν τα δίκτυα μεταφορών μόνον και οι δεύτεροι δίκτυα μεταφορών την τουριστική ανάπτυξη. Σε ποιες περιοχές χρήζουν τόνωσης και σε ποιες εξυγίανσης
Οι θαλάσσιοι άξονες περιλαμβάνουν :

- τον κατακόρυφο θαλάσσιο διάπλου / περιφερειακής εμβέλειας – σύνδεση μέσω της παραμεθόριας πύλης της Κέρκυρας, με τον θαλάσσιο άξονα Αδριατικής / διεθνούς εμβέλειας

- οριζόντιοι θαλάσσιοι άξονες που συνδέουν την ΠΙΝ με την ηπειρωτική χώρα / διαπεριφερειακής εμβέλειας

Ο χερσαίος και ο θαλάσσιος άξονας συνθέτουν τον ενιαίο κατακόρυφο άξονας Β-Ν – που αποτελεί τον συνδυασμό των οδικών και των ακτοπλοϊκών συνδέσεων

Πόλοι ανάπτυξης

Όλες οι πόλεις της ΠΙΝ - πόλοι ανάπτυξης / ανάπτυξη του αστικού χώρου με πολλαπλές λειτουργίες – Ποιες Λειτουργίες ;
Η Κέρκυρα ως δευτερεύων εθνικός πόλος.

8
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πύλες δικτύου μεταφορών και διαμετακομιστικά κέντρα εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας

Ποιες νοούνται πύλες σε κάθε Π.Ε.– Συμβολή στην συνοχή και την μείωση της απομόνωσης, Ποια έργα είναι απαραίτητα

Οδικές Πύλες

Λευκάδα

Θαλάσσιες Πύλες

Προτεινόμενος χαρακτηρισμός κάθε λιμανιού / Εμπλουτισμός του ρόλου του / Έργα

Λιμάνι Κέρκυρας διεθνής πύλη
Λιμάνι Σάμης διαπεριφερειακός κόμβος στο δίκτυο μεταφορών του Ιονίου με τάση για μετεξέλιξη σε διεθνή.
Λιμάνι Αργοστολίου, εθνικής σημασίας, αναβαθμισμένος ρόλος στην κρουαζιέρα.
Λιμάνι Ζακύνθου, εθνικής σημασίας, άμεσες προοπτικές ανάπτυξης κρουαζιέρας.
Τα λιμάνια Λευκίμης, Πόρου, Σάμης και Πισαετού Εθνικής σημασίας
Μεταφορικό ισοδύναμο.

Αεροπορικές Πύλες

Προτεινόμενος χαρακτηρισμός κάθε λιμανιού / Εμπλουτισμός του ρόλου του / Έργα

·Αερολιμένες Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου : διεθνούς / εθνικής / διαπεριφερειακής εμβέλειας

12
Χωρική διάρθρωση της μεταφορικής υποδομής

Η βελτίωση της Μεταφορικής υποδομής συμβάλλει στην οδική ασφάλεια, και την επικοινωνία των απομονωμένων περιοχών της ενδοχώρας και των μικρών νησιών με τα κέντρα κάθε Π.Ε. και πρωτίστως συμβάλλει με ειδικά έργα στη συνοχή της ΠΙΝ για τη δημιουργία του κατακόρυφου άξονα Β – Ν, και τέλος στην σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα

Οδικές υποδομές

Βελτίωση του οδικού δικτύου του κάθε νησιού που «συμμετέχει» στον κατακόρυφο άξονα Β-Ν και σύνδεση με τα λιμάνια σύνδεσης των νησιών μεταξύ τους στο πλαίσιο της εξασφάλισης της εδαφικής συνέχειας και της κοινωνικής συνοχής
Σύνδεση όλων των οικισμών της ενδοχώρας με τον οδικό άξονα Β-Ν / άρση της απομόνωσης των απομακρυσμένων περιοχών και των μικρών νησιών.
Πρόβλεψη παρακαμπτηρίων
Οδικές συνδέσεις λιμένων για την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών
Ενίσχυση της προσπελασιμότητας των ορεινών, δυσπρόσιτων περιοχών, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο των οικοπολιστικών διαδρομών
Βελτίωση των επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου
«Πράσινες» Μεταφορές Σταδιακή αντικατάσταση οχημάτων δημόσιας χρήσης (αστικής χρήσης και υπεραστικής) με εναλλακτικά καύσιμα και ευαισθητοποίηση του κοινού για επέκταση της χρήσης ιβριδικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης

Θαλάσσιες υποδομές

Ιόνιος Διάπλους / εξασφάλιση εδαφικής και της κοινωνικής συνοχής – Ποια Λιμάνια συμμετέχουν
Ιεράρχηση λιμένων
Προγραμματισμός και η ενίσχυση εθνικών και διασυνοριακών ακτοπλοϊκών συνδέσεων λόγω των σχετικά μικρών αποστάσεων μεταξύ των λιμανιών.
Ενίσχυση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων όπου μπορούν να παρασχεθούν ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε σχέση με τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές
Ενίσχυση της προσπελασιμότητας των μικρών νησιών
Εμπλουτισμός λιμενικών υποδομών για πλοία κρουαζιέρας – διεθνούς εμβέλειας (Κροατία, Ιταλία, Ελλάδα – ΠΙΝ) και περιφερειακής εμβέλειας – του ιόνιου διάπλου σε συνδυασμό με τα μικρά νησιά και τις απέναντι ακτές της ηπειρωτικής χώρας για επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους (Νικόπολη, Δωδώνη, Αχέροντας, Ολυμπία, )
Προσθήκη υδατοδρομίων ως συμπληρωματικά Μέσα Μεταφορών στα ήδη λειτουργούντα.
Ενίσχυση και διαρκής εκσυγχρονισμός των λιμένων με φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα «πράσινα λιμάνια»
Εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση των υφιστάμενων υποδομών (μαρίνες, αλιευτικά και τουριστικά καταφύγια)
Προτάσεις για τα "ορφανά" λιμάνια / συνενώσεις λιμενικών ταμείων και οργανισμών

Συνδυασμός θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών

Αύξηση της διατροπικότητας, και συνδυασμένων μεταφορών – κατακόρυφος οδικός και θαλάσσιος άξονας

Εναέριες υποδομές

Πύκνωση των δρομολογίων της ήδη επιτευχθείσας ενδοπεριφερειακής σύνδεσης – Κέρκυρα, Ακτιο, Αργοστόλι, Ζάκυνθος
Έργα βελτίωσης υποδομών στα αεροδρόμια
Πύκνωση του δικτύου ελικοδρομίων σε μειονεκτικές και απομονωμένες περιοχές – μικρά νησιά

13
ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η ΠΙΝ πρέπει να προτείνει ανά Π.Ε. τις απαραίτητες τεχνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και την χωροθέτησή τους στο βαθμό που είναι εφικτή. Ενδεικτικά αναφέρονται στην συνέχεια οι ακόλουθες υποδομές :

Ύδρευση / Μονάδες αφαλάτωσης
Διαχείριση υδάτινων πόρων – απαιτούμενα νέα έργα λιμνοδεξαμενές, φράγματα, ταμιευτήρες, κτλ.
Απόψεις για τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων
Αποχέτευση – απαιτούμενα νέα έργα σε δίκτυα και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Άρδευση – προτάσεις για εγγειοβελτιωτικά έργα, φράγματα συλλογικά δίκτυα άρδευσης, αναδασμούς, κτλ.
Απορρίμματα – Προβλεπόμενα νέα έργα από τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, Αποκλίσεις και προτάσεις για τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ
Προτάσεις για ανακύκλωση, Προτάσεις για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (νοσοκομειακά, βιομηχανικά, κτλ.)
Υποδομές για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις, κτλ.) / εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
Προτάσεις για την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων ενίσχυση και ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών όπως δημόσια ασύρματα δίκτυα (wi-fi), τηλεδιασκέψεις, τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, με έμφαση στα μικρά νησιά.
Αναβάθμιση των ΤΠΕ στα αστικά κέντρα με προσέλκυση Ερευνητικών Κέντρων σχετικών με το παραγωγικό προφίλ της κάθε Π.Ε.

5
Ενέργεια

Εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα της ΠΙΝ.
Διασύνδεση όλων των μικρών νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας
Ανάπτυξη ΑΠΕ / Ο ρόλος των ΑΠΕ στο νησιωτικό χώρο, που χαρακτηρίζεται για την απομόνωση και την περιφερειακότητα αλλά και τη μικρή κλίμακα του χώρου. Αντιμετώπιση της άναρχης ανάπτυξης (δέσμευση παραγωγικών εδαφών, υποβάθμιση του αγροτικού τοπίου κλπ), Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε οργανωμένους υποδοχείς. Χωροθέτηση αιολικών πάρκων ΄Αλλες εναλλακτικές μορφές κατάλληλες για το νησιωτικό χώρο
Αποκλίσεις από το ΕΠΧΣΑΑ Ενέργειας. Περιοχές αποκλεισμού σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ Διερεύνηση της περαιτέρω διεύρυνσης των ζωνών αποκλεισμού ΑΠΕ στην ΠΙΝ, προς όφελος της προστασίας του τοπίου και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Χάραξη περιφερειακής πολιτικής για την ενέργεια με χωρική διάσταση και σε συνάρτηση με το ενεργειακό ισοζύγιο / δέσμευση έναντι της Ε.Ε. 20-20-20.
Υπεράκτια αιολικά πάρκα στα Διαπόντια Νησιά
Υπογειοποίηση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στους παραδοσιακούς οικισμούς και τους αρχαιολογικούς χώρους, αποφυγή διέλευσης των γραμμών μεταφοράς από περιοχές Natura 2000
Εξοικονόμηση ενέργειας / βιοκλιματικός σχεδιασμός.

9
ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οριοθετήσεις, Προτάσεις Προστασίας και Διαχείρισης, χωροθετήσεις

Ο παράκτιος και θαλάσσιος χώρος αποτελούν τους βασικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Περιφέρειας και συγκεκριμένα για τον τουρισμό της. Επομένως πρέπει να έχουν περισσότερο εξειδικευμένο σχεδιασμό με ειδικότερες κατευθύνσεις διαχείρισης.

Συμβολή στην ανάπτυξη του τουρισμού με διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος – εναλλακτικές μορφές τουρισμού / οικοπολιτιστικός / φυσιολατρικός / θαλάσσιος, κλπ και σε συνδυασμό με την χωρητικότητα των οικοσυστημάτων, των τοπίων και των αρχαιολογικών χώρων

Χαρακτηρισμός των φυσικών και πολιτιστικών πόρων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας
Καταγραφή και προώθηση ενιαίων δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος – οικοπολιτιστικές διαδρομές
Εξασφάλιση της προσπελασιμότητας με τα κατάλληλα έργα
Κατάλληλες υποδομές
Ορισμένοι κλάδοι των παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι ανταγωνιστικοί σε σχέση με την επιταγή της προστασίας του περιβάλλοντος και του τοπίου. Μέτρα, ενέργειες και έργα για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Φυσικοί πόροι :

Κοινές ενέργειες και έργα για την προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστασία και διαχείριση των χερσαίων και θαλάσσιων ζωνών NATURA 2000 Εργα και προτεραιότητες
Εκπόνηση ΕΠΜ για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000
Προστασία του περιβάλλοντος
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Χερσαίοι

Εξυγίανση ακτών και παράκτιου χώρου γενικότερα
Απόλυτη προστασία ακατοίκητων νησίδων και βραχονησίδων – Προτάσεις διαχείρισης
Αντιμετώπιση απειλών (απορρίμματα, απόβλητα, εκπομπές αερίων, κλπ)
Δασικό κτηματολόγιο
Προώθηση των αναδασώσεων σε πληγείσες περιοχές

Θαλάσσιοι

Θαλάσσια στρατηγική – εφαρμογές θαλάσσιας προστασίας - όροι και προϋποθέσεις
Ενδεικτική οριοθέτηση των ζωνών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προτάσεις κατευθύνσεων
Καταγραφή απειλών και προτάσεις αντιμετώπισης (ευτροφισμός, απορρίμματα, απόβλητα, εκπομπές αερίων, πετρελαιοκηλίδες, θαλάσσια ρύπανση, κλπ)

Τοπίο

Ενδεικτική οριοθέτηση ζωνών προστασίας ορεινού, αγροτικού παράκτιου και θαλάσσιου τοπίου
Προτάσεις χαρακτηρισμού τοπίων διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής αξίας και ενδεικτική οριοθέτησή τους
Μέτρα προστασίας και διαχείρισης για κάθε ζώνη προστασίας
Δημιουργία διαδρομών και μονοπατιών στο πλαίσιο των οικοπολιτιστικών διαδρομών ανά Π.Ε. και σε κάθε νησί
Σε σχέση με τα ανωτέρω κατευθύνσεις για ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ώστε οι προτεινόμενες οριοθετήσεις να γίνουν με συντεταγμένες
Προτεινόμενα μέτρα και έργα αναβάθμισης υποβαθμισμένων τοπίων
Καταγραφή απειλών

Πολιτιστικοί πόροι

τόνωση της πολιτισμικής ταυτότητας- συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΠΙΝ ως τουριστικός προορισμός
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε συνεργασία με το Τμήμα «Τεχνών ήχου και εικόνας», του Ιόνιου Πανεπιστημίου
Ανάπτυξη ενός μουσικού πόλου, σε σχέση και με το Ι.Π. / εξειδίκευση στις μουσικές τεχνολογίες.
Διαπεριφερειακή δικτύωση των πολιτιστικών πόρων της ΠΙΝ με τις όμορες ηπειρωτικές Περιφέρειες.
Ανάπτυξη δικτύου των πόλεων ως κέντρα του ιόνιου πολιτισμού – ανάδειξη σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς
Ανάδειξη των ιστορικών κέντρων των πόλεων, των παραδοσιακών οικισμών και επιπλέον αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων παραδοσιακών οικισμών.
Ανάδειξη της πόλης της Κέρκυρας, (Κατάλογος Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO), σε διεθνές κέντρο πολιτισμού και αναβάθμιση του ρόλου του Ι. Π.
Ενίσχυση των υποδομών της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Σύγχρονου Πολιτισμού, με έμφαση στους προορισμούς του θαλάσσιου τουρισμού.
Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.


Ετικέτες: