Αιτήσεις για 10.000 θέσεις σε δήμους και περιφέρειες

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 11:43

Αιτήσεις για 10.000 θέσεις σε δήμους και περιφέρειες

Από την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου θα κατατίθενται οι αιτήσεις για το α’ πακέτο των 10.000 θέσεων στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας. Αναλυτικά όπως έχουμε ήδη γράψει στο e-dimosio, πρόκειται για 8.826 θέσεις σε δήμους και 1.174 θέσεις σε περιφέρειες

Ωφελούμενοι της πράξης είναι Έλληνες πολίτες, άνεργοι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, νέοι άνεργοι (16 εως 29 ετών), μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, βραχυχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Το εισίοδημα των υποψηφίων δεν θα πρέπει ξεπερνά (ατομικό και οικογενειακό) τις 30.000 ευρώ.

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αφορούν στα ακόλουθα:
1.    Διάρκεια ανεργίας
2.    Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
3.    Ηλικία
4.    Οικογενειακή κατάσταση
5.    Εκπαιδευτικό επίπεδο

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.