Βελτιώσεις και επισκευές θα γίνουν στο Περιβαλλοντικό κτήριο στον Αίνο

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 04 Απριλίου 2012 12:25

Βελτιώσεις και επισκευές θα γίνουν στο Περιβαλλοντικό κτήριο στον Αίνο

Βελτιώσεις και επισκευές θα γίνουν στο Περιβαλλοντικό κτήριο στον Αίνο

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΙΝΟΥ», με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού

(διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε. μέχρι τις 03-05-2012.

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2671360567, FAX επικοινωνίας 2671024633, αρμόδια υπάλληλος Ι. Πιαγκαλάκη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-05-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ