Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό συμβούλιο με 25 θέματα

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 09:32

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό συμβούλιο με 25 θέματα

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, ( 27η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 14 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Απευθείας Μίσθωση αγροτεμαχίου στη τοποθεσία «ΞΕΡΑ» περιοχής Ποταμιανάτων Δ.Ε. ΠυλαρέωνΕΙΣ: Νομική Υπηρεσία – Δ/νση Προγραμματισμού

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού δράσεων οικ έτους 2013 υλοποίησης έργου «Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα – VIS» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IV
ΕΙΣ: Ομάδα παρακολούθησης του προγράμματος

3. Έγκριση υποβολής προτασης « Τεχνική υποστήριξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης» Δήμου Κεφαλλονιας.
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού κ. Αικ. Ποδάρα

4. Αποδοχή της μελέτης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

5. Έγκριση όρων & υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. ΟΤΑ, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Ι.Ν. με κωδικό 26
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

7. Εγκριση της αρ. 57/13 αποφ. ΔΕΥΑ Κεφαλλονιας με θέμα : « Εγκριση ΟΕΥ»
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΕΥΑ

8. ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΕΥΑ Εγκριση της αρ. 65/13 αποφ. ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς με θέμα : «Τιμολογιακή πολιτική 2013»
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΕΥΑ

9. Τροποποίηση Προυπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιας οικ. έους 2013
ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Σ. Σαββαόγλου

10. Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης δύο (2) δικηγόρων έμμισθης εντολής στο Δήμο Κεφαλλονιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

11. Έγκριση νέου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και του Δήμου Κεφαλλονιάς για τη στελέχωση της Υπηρεσίας μίας Στάσης του Τμήματος Αδειών Διαμονής Νομού Κεφαλληνίας και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

12. Συνέχεια της αρ.336/12 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επί αιτήσεως κ. Ν. Σκλαβούνου σχετικά με κυκλοφορία τουριστικού τραίνου.
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

13. Εκμίσθωση ακινήτου Δήμου Κεφαλλονιάς στην θέση «Ασπρόχωμα».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

14. Εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος στην πλατεία Διλινάτων Δ.Ε. Αργοστολίου
EIΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

15. Συμπλήρωση της αρ 93/13 αποφ. Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση του αρ. 59/3-1-2008 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

16. Έγκριση η μη του αρ. 9/12 Πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

17. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Δημοτικού Γηροκομείου
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

18. Εγκριση απολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου οικ. έτους 2012
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Αποστολάτος Γερ.

19. Νέα συσταστική Πράξη του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου ( αρ. 27/2013 απόφασης Δ.Σ. Δημοτ. Γηροκομείου )
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Αποστολάτος Γερ.
20. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης (δημοτική οδός εντός ορίων οικισμού Λουκεράτα Δ.Ε. Παλικής στη θέση «Μεσηνάτα») με ΚΑΕΚ 25037ΕΚ00083 & 25037ΕΚ00078 στο Εθνικό Κτηματολόγιο».
EΙΣ: ΤΥΔΚ

21. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση κυκλοφορίας και βατότητας δρόμων πρώην Δήμου Αργοστολίου»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

22. Γνωμοδότηση για το έργο « Διαμόρφωση – ανάδειξη Ρωμαϊκού νεκροταφείου Φισκάρδου»
ΕΙΣ: κ. Σωτηρίου Ανδρέας Αρχαιολόγος- Προϊστάμενος εφορείας Προϊστ.& κλασ. Αρχαιοτήτων.

23. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στην περιοχή ΡΑΓΙΑ Πόρου
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

24. Έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

25. Εγκριση απολογισμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2012
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Μ. Κουνάδη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ